czwartek, 26 września 2019

Huzarzy austriaccy - cz. 3 / Austrian hussars part 3

Ostatnim razem, gdy pisałem o huzarach zauważyłem, że "Huzarzy są zbyt urodziwą formacją, aby zakończyć ich omawianie tylko na jednym wpisie.". Obecnie uznaję, że są zbyt urodziwi, by ograniczyć się tylko do 2 wpisów!
Poniżej dwa, liczne jak na Hauptarmee przystało, pułki dziarskich jeźdźców. Pierwszy uzbroiłem w całości w karabinki, udało się to dzięki licznym konwersjom. Konie i jeźdźcy obu pułków pochodzą z zestawów:
- Italeri Set 6008 French Hussars,
- Revell Set 02576 French Mounted Guard Chasseurs,
- Italeri Set 6018 French Line/Guard Artillery.
Głowy wymieniono używając samodzielnie wykonanych.


Last time I wrote about the hussars, I noticed that "Hussars are too handsome to finish discussing them on one entry only." Currently, I think they are too cute to limit to only 2 entries!
Below are two regiments of perky riders, as befits Hauptarmee. I armed the first one entirely with carbines, thanks to numerous conversions. Horses and riders of both regiments come from the sets:
- Italeri Set 6008 French Hussars,
- Revell Set 02576 French Mounted Guard Chasseurs,
- Italeri Set 6018 French Line / Guard Artillery.
Heads were replaced using hand-made ones.
poniedziałek, 16 września 2019

Piechota austriacka cz. 3 / Austrian Infantry part 3

Czy kolor biały jest modny? Na pewno był, w Hauptarmee; ale tylko przy okazji urozmaicania go pomysłowymi odmianami innych kolorów. Kilka pułków przekrojowo ukaże istotę tego zjawiska. Potem las białego umundurowania zobaczymy na focie zbiorczej. Na koniec parę batalionów grenadierów i oddział Legionu Arcyksięcia.

Is white fashionable? He was definitely in Hauptarmee; but only when diversifying it with ingenious varieties of other colors. Several regiments will cross-section the essence of this phenomenon. Then we will see the forest of white uniforms on the collective photo. Finally, a couple of grenadier battalions and a unit of the Archduke Legion.

Modele wykorzystane (models used):
Italeri Set 6005 Austrian Grenadiers and Infantry
Esci Set 226 Prussian and Austrian Infantry
HaT Set 8027 Austrian Line Infantry
HaT Set 8198 Austrian Grenadiers
HaT Set 8204 Austrian Grenzers
Italeri Set 6037 Austrian and Russian Allied General Staff
Strelets Set 011 Allied Chiefs of Staff (2)
czwartek, 5 września 2019

Cesarz / ImperatorPewnego dnia, już prawie dawno temu, poczułem przemożną chęć popełnienia sobie naczelnego dowódcy wojsk w systemie BW-N i mój wybór padł na największy kaliber: samego Cesarza. Moje wyobrażenie Jego Osoby było podzielone pomiędzy wizerunkiem spod Borodino, a pozą z obrazu Davida:
One day, almost a long time ago, I felt an overwhelming desire to commit myself a commander-in-chief in the BW-N system and my choice fell on the largest caliber: the Emperor himself. My image of His Person was divided between the picute from below Borodino and the pose from the painting of David:

Obrazek
Obrazek


Aby nie być z własną wyobraźnią na bakier postanowiłem połączyć obie wizje, nie zważając na trudności, tudzież obniżenie poziomu estetyki (Cesarz wybaczy... ).
Do projektu wybrałem figurki z najbardziej dostępnych zestawów francuskiego sztabu doby Empire'u:
Italeri Set 6016 French Imperial General Staff
Zvezda Set 8080 French Napoleonic HQ Staff
Uznałem, że poczet Napoleona winien być liczny, w tym obecność szefa sztabu (Berthiera, ew. Soulta?) jak najbardziej na miejscu. Zatem próbowałem zmieścić na przepisowej podstawce 4x6 cm ile tylko się dało kombatantów. Niemniej zabrakło mi w planowaniu miejsca dla mameluka Rustama.. ;)
Zacząłem od figurki najważniejszej, oto ona po modyfikacjach. Prawa ręka zmieniła położenie, nóżki otrzymały rehabilitowane partie udowe, buciki zostały pożyczone od brygadiera dragonów, płaszczyk posiadł nowoczesny kształt swej niższej części. W lewą rączkę zamiast rulonu zbędnej biurokracji włożyłem na siłę rękawiczki. Taraban dla wygody i lansu z zestawu HaTa. Krzesełko polowe, zatem składane z czego bądź.
  
In order not to be at odds with my own imagination, I decided to combine both visions, regardless of the difficulties, and lowering the level of aesthetics (Emperor forgive ...).
I selected figurines from the most available sets of the French Empire era staff for the project: Italeri Set 6016 French Imperial General Staff, Zvezda Set 8080 French Napoleonic HQ Staff.
I decided that Napoleon's membership should be numerous, including the presence of the Chief of Staff (Berthier or Soult?) in the most appropriate place. So I tried to fit 4x6 cm on the right stand as many possible veterans. Nevertheless, I lacked space planning for mameluk Rustam ...;)
I started with the most important figurine, here it is after modifications. The right hand changed position, the legs received rehabilitated thigh parts, the shoes were borrowed from a dragoons foreman, the coat had a modern shape of its lower part. Instead of a roll of unnecessary bureaucracy, I put gloves on in his left hand. Tambour for convenience and lance from the HaTa set. A field chair, therefore made of something.


Świta w podkładzie:
Followers in undercoat:


Dalsze postępy:
Further progress:
 


Cesarz i szef sztabu:
Emperor and Chief of Staff:

Adiutant:
Adjutant:

Strzelec konny gwardii:
Chasseur-a-Cheval of the Imperial Guard:


Generał:
General:

Oficer artylerii konnej:
Horse Artillery Officer:


Nieco bliżej końca projektu. Widać usytuowanie niektórych figurek na podstawce:
A little closer to the end of the project. You can see the location of some figurines on the base:

Skończony projekt.
Finished project.